Pwy ydi Pwy

Cartref > Amdanom Ni > Pwy ydi Pwy

Lauren Quaeck, Cydlynydd HWB

Lauren Quaeck, Cydlynydd HWB

Mae Lauren yn gyfrifol am gydlynu gwaith yr HWB yn ardal Penrhyndeudraeth a'r cylch, sydd yn cynnwys y pentrefi, Croesor, Llanfrothen, Minffordd a Rhyd. Mae'r gwaith yn cynnwys trefnu a cynnal gweithgareddau prescripsiynu cymdeithasol i oedolion - Dod Nol At Dy Goed, Cynefin a Chymuned i blant ysgol cynradd, a chydlynu y cynllun Digidol. Mae Lauren wedi bod gyda'r prosiect ers 2020, a mae hi'n wreiddiol o ardal Penrhyndeudraeth.
 

lauren@drefwerdd.cymru

Tanya Woolway, Warden Ynni

Tanya Woolway, Warden Ynni

Tanya yw Warden Ynni y Dref Werdd ers 2022. Mae hi yn barod i ddarparu cyngor a chefnogaeth i leihau defnydd o ynni, helpu gyda biliau neu dyledion ynni, egluro billiau ac tariff, gosod mesuriadau sydd yn arbed ynni fel bulbiau LED a deunyddiau atal drafftiau a rhoi cefnogaeth gyda grantiau. Wedi ei magu yn Blaenau mae Tanya, a mae hi dal i fyw yn nghanol y gymuned hyd heddiw.
 

tanya@drefwerdd.cymru

Megan Elin Griffiths, Gweithiwr Prosiect Addysgol

Megan Elin Griffiths, Gweithiwr Prosiect Addysgol

Dechreuodd Meg fel Cynorthwydd Amgylcheddol gyda ni yn 2022, ac mae bellach yn gweithio fel ein Gweithiwr Prosiect Addysgol. Ei rôl yw ymweld ag ysgolion yn ardal Ffestiniog i addysgu ac ysbrydoli plant am yr amgylchedd. Mae Meg hefyd yn gyfrifol am y grŵp Casglu a Chysylltu sydd yn codi sbwriel efo gwirfoddolwyr yn yr ardal lleol. Mae hi yn wreiddiol o Groesor, ac yn parhau i fyw yno heddiw.

meganelin@drefwerdd.cymru

Wil Gritten,  Cydlynydd Tyfu Bwyd a Coed Call

Wil Gritten, Cydlynydd Tyfy Bwyd a Coed Call

Wil sydd yn gyfrifol o ddatblygu prosiectau sydd yn cynnwys banc coed cymunedol a sefydlu menter tyfu ffrwythau a llysiau i'w ddarparu yn lleol. Wil yw un o'r aelodau mwyaf diweddar o staff y prosiect, wedi cychwyn yn 2022. Yn wreiddiol o Groesor, mae Wil yn parhau i fyw yno heddiw.
 

wil@drefwerdd.cymru

Rhian Williams, Gweithiwr Prosiect Llesiant a Rheolwr Llinell

Rhian Williams, Gweithiwr Prosiect Llesiant a Rheolwr Llinell

Rhian yw un o'r gwynebau cyntaf welwch chi wrth fynd i'n Canolfan Galw Mewn. Gwaith Rhian yw darparu cymorth a chyngor yn y ganolfan i aelodau y gymuned sydd yn cynnwys cyngor gyda budd-daliadau, cyngor ynni, cefnogi'r banc bwyd lleol a llawer iawn mwy. Ymunodd Rhian â'r tim yn 2019 a does na ddim llawer dydi hi ddim yn gallu gwneud! Mae hi hefyd yn gweithio fel Rheolwr Llinell o fewn y cwmni. Mae hi'n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ond erbyn heddiw yn byw yn Blaenau hefo'i theulu.

rhian@drefwerdd.cymru

Non Roberts, Cydlynydd HWB

Non Roberts, Cydlynydd HWB

Non yw ein cydlynydd HWB yn ardal Bro Ffestiniog. Mae Non wedi gweithio hefo Y Dref Werdd ers 2015. Mae gwaith dydd i ddydd Non yn cynnwys trefnu a chynnal gweithgareddau prescripsiynu cymdeithasol i oedolion, Dod Nol At Dy Goed, Cynefin a Chymuned i blant ysgol cynradd a cydlynu y cynllun Digidol. Mae Non yn dod o Blaenau yn wreiddiol, ac yn parhau i fyw yno heddiw.
 

non@drefwerdd.cymru

Marged Eardley, Gweithiwr Prosiect Llesiant

Marged Eardley, Gweithiwr Prosiect Llesiant

Mae Marged yn aelod newydd o staff ers Gorffennaf 2022 ac yn cydweithio gyda Rhian yn y ganolfan galw heibio yn y dref. Ei rôl hi yw darparu cymorth a chefnogaeth ar amryw o ymholiadau gwahanol. Mae Marged hefyd yn cefnogi ein prosiectau eraill yn Y Dref Werdd o Cynefin a Chymuned i blant i'n gwaith amgylcheddol. Yn wreiddiol o Groesor, mae Marged wedi gweithio yn ardal Ffestiniog am yr 11 mlynedd diwethaf. 
 

marged@drefwerdd.cymru

Megan Thorman, Rheolwr Prosiect Camau Cynaladwy

Megan Thorman, Arweinydd Prosiect Camau Cynaladwy

Ymunodd Megan â’r tîm yn 2019 fel ein Gweithiwr Prosiect Amgylcheddol. Mae Megan yn gyfrifol am arwain prosiectau i wella cynefinoedd, bioamrywiaeth, prosiectau addysg natur, datblygu mannau gwyrdd cymunedol, plannu coed a creu meithrinfa goed gymunedol. Mae hi hefyd yn gweithio fel Rheolwr Llinell yn Y Dref Werdd. Mae Meg yn wreiddiol o'r Blaenau ac yn parhau i fyw yma heddiw.

meg@drefwerdd.cymru

Emma Ody, Cydlynydd Caffi Trwsio Penrhyn a Blaenau

Emma Ody, Cydlynydd Caffis Trwsio a'r Ceir Cymunedol

Ymunodd Emma â'r Dref Werdd yn 2022. Mae Emma yn gyfrifol o sefydlu ein dau caffi trwsio ym Mhenrhyndeudraeth a Blaenau, ble gallech ddysgu sgiliau newydd, trwsio eitemau pwysig, neu ddylunio rhywbeth personol gan ddefnyddio ein offer technoleg newydd. Mae hi hefyd yn gweithio ar droi beiciau wedi'u rhoi i'r Dref Werdd i mewn i feiciau trydan, i'w cael eu defnyddio gan y gymuned. Yn wreiddiol o'r Rhosllanerchrugog, mae Emma bellach wedi ymgartrefu yng Nghriccieth.

emma@drefwerdd.cymru

Hefin Hamer, Crefftwr Cymunedol

Hefin Hamer, Crefftwr Cymunedol

Mae Hefin wedi bod yn gweithio gyda'r Dref Werdd ers 2020, gan helpu gyda phob agwedd ar y prosiect - o reolaeth Rhodedendron i arwain gwyllcrefft a sesiynau natur. Yn ddiweddar mae Hef wedi bod yn gweithio gyda Wil yn adeiladu'r ganolfan sgiliau traddodiadol (tŷ crwn Celtaidd) a'r banc logs. Cafodd Hef ei eni a'i fagu ym Mlaenau Ffestiniog ac mae'n gweithio'n ddiflino i gefnogi ei gymuned.

Awen Jones, Gweithiwr Prosiect

Awen Jones, Gweithiwr Prosiect

Ail-ymunodd Awen â'r Dref Werdd yn 2023 fel Gweithiwr Prosiect. Mae ei dyletswyddau yn cynnwys cefnogi'r tïm gyda gwaith gweinyddol a chyd-lynnu'r Ceir Trydan Cymunedol sydd ar gael i unrhywun eu llogi. Mae Awen yn wreiddiol o Llan Ffestiniog ac yn parhau i fyw yno heddiw.

 

awen@drefwerdd.cymru

Gwydion Ap Wynn, Rheolwr Prosiect

Gwydion ap Wynn, Rheolwr Prosiect

Mae Gwydion wedi rheoli y Dref Werdd ers 2015 ac yn gyfrifol am rediad y cwmni yn ei gyfanrwydd, sydd yn cynnwys rheoli y holl staff a phrosiectau, materion cyllid y cwmni, adnabod a cheisio am ffynhonellau ariannol a bod yn atebol i'r Bwrdd o gyfarwyddwyr yn rheolaidd. Mae Gwydion yn wreiddiol o Groesor ac yn byw yn ardal Llecheiddior ger Garndolbenmaen.
 

gwydion@drefwerdd.cymru

Gari Wyn Jones, Gyrrwr Cymunedol

Gari Wyn Jones, Gyrrwr Cymunedol

Gari yw ein Gyrrwr Cymunedol, a’n aelod staff mwyaf diweddar.  Mae’n defnyddio ein ceir trydanol cymunedol i gludo pobl o ardal Blaenau a Penrhyn i’w hapwyntiadau meddygol, cymdeithasol, neu i gasglu bwyd. Mae Gari yn wreiddiol o Blaenau, ac yn parhau i fyw yno hyd heddiw.

gari@drefwerdd.cymru  

Charlotte Jones, Gwirfoddolwr Y Ffiws Blaenau Ffestiniog

Charlotte yw ein aelod tim mwyaf diweddar ac yn gyfrifol o weithredu ein cefnogaeth cyflogaeth, Dim yn Dwp. Bydd Charlotte yn hysbysebu swyddi lleol yn ogystal a chyfleoedd gwirfoddoli yn ardal Bro Ffesiniog a thu hwnt. Ei wyneb hi fydd y cyntaf welwch chi yn Ffiws Y Dref Werdd hefyd ble mai'n gwirfoddoli i ni yn gyson iawn bob wythnos. Mae Charlotte yn byw yn Blaenau Ffestiniog gyda ei theulu. 

charlotteffiws27@outlook.com